Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu (2014)

Doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

poświęcona pamięci prof. Jerzego Starościaka  1914-1974

14 listopada 2014 r.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 52, sala nr 256 oraz nr 316

9.30 – 11.30 – I sesja (sesja plenarna, sala 316)

9.30 – 10.00 Otwarcie konferencji. Wspomnienie sylwetki i dorobku prof. Jerzego Starościaka

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

10.00 – 11.30 Panel 1 – Zagadnienia ustrojowe

Moderator: prof. UW dr hab. M. Wyrzykowski

Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prof. dr hab. Leszek Garlicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Znaczenie przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych, dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Wzajemne przenikanie się standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kształtowania zasad regulacji biznesu w UE, dr Adam Bodnar, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 14.00 – II sesja – panele równoległe (panel 2 – sala 316, panel 3- sala 256)

Panel 2 – Przedsiębiorcy jako skarżący przed ETPCz (sala 316)

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Nauk Prawnych PAN, Trybunał Konstytucyjny

Biznesmen jako dysydent – uwagi na tle sprawy Chodorkowski przeciwko Rosji, prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN

Przedsiębiorcy jako ofiary naruszeń praw człowieka w polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Justyna Chrzanowska, Pełnomocniczka Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Spółka i inne podmioty gospodarcze jako „skarżący” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prof. INP PAN dr hab. Ireneusz Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Koszty sądowe jako ograniczenie działalności gospodarczej w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich i ich wykonania, Katarzyna Gonera, Sędzia Sądu Najwyższego

Panel 3 – Wpływ Konwencji na funkcjonowanie wolnego rynku (sala 256)

Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Europejska Konwencja Praw Człowieka a fuzje i przejęcia, dr Artur Nowacki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Allen & Overy

Grande Stevens i inni przeciwko Włochom – rewolucja w zakresie odpowiedzialności w zakresie przestępstw insider trading oraz manipulacji giełdowych?, dr hab. Paweł Wajda, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, White & Case, Piotr M. Szelenbaum, White & Case

Standardy świadczenia usług drogą elektroniczną w świetle sprawy Delfi przeciwko Estonii, Dorota Głowacka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Przestrzeganie standardów ochrony środowiska przez korporacje w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, doc. dr Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Rady Europy w Warszawie

14.00-15.00 Lunch

15.00 – 17.00  III sesja – panele równoległe (panel 4 – sala 316, panel 5 – sala 256)

Panel 4 – Sprawiedliwość proceduralna w działalności gospodarczej a Konwencja (sala 316)

Moderator: prof. dr hab. Adam Zieliński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna za ten sam czyn w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wyzwania dla polskiego prawa administracyjnego, prof. dr hab. Roman Hauser,  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tworzenie standardów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie postępowań podatkowych i karno-skarbowych, Robert Krasnodębski, Weil Gotshal & Manges

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na kształtowanie reguł postępowania w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, dr Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania UW

Europejska Konwencja Praw Człowieka a standardy postępowania arbitrażowego, dr Wojciech Sadowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, K&L Gates

Panel 5 – Obowiązki i uprawnienia pracodawcy a prawa jednostki w świetle Konwencji (sala 256)

Moderator: prof. dr hab. Ludwik Florek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony prawa do prywatności w świetle orzecznictwa ETPCZ, dr Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wpływ standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie osób niepełnosprawnych na funkcjonowanie biznesu, dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wolność gospodarcza pracodawców a standardy odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Krzysztof Śmiszek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Ochrona sygnalistów ujawniających nadużycia w biznesie w świetle orzecznictwa ETPCz, Adam Ploszka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

17.00 – 17.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski

R.S.V.P. do 12 listopada 2014 r.: a.bodnar@wpia.uw.edu.pl