Egzamin

Egzamin z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” dla studentów pierwszego roku studiów na kierunku prawo odbywa się w sesji zimowej.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 20 minut. Składa się z 21 pytań testowych (test jednokrotnego wyboru, 4 warianty odpowiedzi). Kryteria oceny: 21-20 pkt – bdb; 19-18 pkt – db+; 17-16 pkt – db; 15-14 pkt – dst+; 13-12 pkt – dst; 11-0 pkt – ndst.

W przypadku studentów, którzy byli obecni na wszystkich wykładach lub byli nieobecni na jednym wykładzie, ocena z egzaminu ulega podwyższeniu o 0,5. Ponadto studenci, którzy uzyskali 11 punktów, otrzymują wówczas ocenę dostateczną.

Zakład Praw Człowieka organizuje ponadto coroczną olimpiadę z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela”. Więcej informacji znajduje się tutaj.