W sprawie ratyfikacji Konwencji RE o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznym

Wystąpienie Zakładu Praw Człowieka do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznych na szczeblu lokalnym z dnia 5 lutego 1992 r. (CETS No.: 144).

Listem z 11 lutego 2009 r. (list_dr_Bodnar) dr Adam Bodnar wystąpił z zapytaniem dotyczącym stanowiska Rządu RP w przedmiocie ratyfikacji powyższej konwencji. Dr Bodnar zwrócił uwagę, że w cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, nie mogą brać udziału w wyborach lokalnych w Polsce. Polacy, którzy znajdują się w analogicznej sytuacji posiadają takie uprawnienia w państwach, które ratyfikowały Konwencję.

Wystąpienie to zostało przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji o czym stanowił list Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Remigiusza A. Henczela z dnia 11 marca 2009 r.(odpowiedź_na_list) Powodem przekazania, było uznanie MSWiA za resort właściwy z uwagi na zakres unormowania przedmiotowej Konwencji.

Odpowiedzi na wystąpienie dr. Bodnara udzielił Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA Grzegorz Polak listem z dnia 10 marca 2009 r (odpowiedź_na_wystąpienie_2).

Uznał on, że z ratyfikacją należy się wstrzymać, by móc poznać jak konwencja ta funkcjonuje w praktyce na przykładzie krajów, które ją ratyfikowały. Grzegorz Polak stwierdził, że cudzoziemcy na mocy Konstytucji RP posiadają aktualnie znaczną część uprawnień przewidzianych przez konwencję.

Odpowiedź na wystąpienie dr. Bodnara została zakończona następującym sformułowaniem: „W świetle przedstawionych wyjaśnień należałoby rozważyć zasadność związania się przez Polskę Konwencją Rady Europy nr 144, szczególnie w kontekście polskiej tradycji samorządowej, a także biorąc pod uwagę nieznaczny odsetek cudzoziemców legalnie zamieszkujących na terytorium naszego kraju w porównaniu z innymi państwami UE.

Od powyższej wymiany konferencji upłynęły ponad trzy lata. W związku z tym, jak również przyjęciem przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Polityki Migracyjnej Polski dr Adam Bodnar wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych ponownie o ratyfikację przedmiotowej Konwencji (wystąpienie_2)

Dnia  23 listopada 2012 r. Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Monika Prus wystosowana odpowiedź na powyższe wystąpienie. W liście do dr. Adama Bodnara wskazane zostało szereg działań podejmowanych w temacie przyznania praw wyborczych cudzoziemcom na poziomie lokalnym. Decyzja co do ewentualnej ratyfikacji Konwencji zdaniem Pani Dyrektor ma zapaść w II połowie 2013 r. Z listem tym mozną zapoznać się tutaj: odpowiedz_MSW