Dr Maciej Pisz


dr Maciej Pisz – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.

Ukończył z wyróżnieniem z oceną końcową celującą magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjackie i magisterskie studia politologiczne w ramach Kolegium MISH UW. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez WPiA UW oraz Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Jest autorem pięciu książek oraz licznych artykułów naukowych z obszaru prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka i obywatela. Od wielu lat uczestniczy w różnych krajowych i międzynarodowych wyjazdach naukowych oraz projektach badawczych. Był referentem m.in. podczas dziesiątej edycji „Światowego Kongresu Prawa Konstytucyjnego”, zorganizowanego w czerwcu 2018 r. w Seulu (Korea Południowa) oraz podczas Międzynarodowej Konferencji „The 2019 Annual Conference of ICON·S Public Law in Times of Change?, zorganizowanej w lipcu 2019 r. w Santiago (Chile).

Jest laureatem różnych programów stypendialnych oraz konkursów naukowych. W 2017 r. został uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców (dyscyplina nauki prawne, 2019 r.).

Od 2014 do 2018 r. był doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. W ostatnich kilku latach prowadził ćwiczenia z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”. Obecnie jest asystentem w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, gdzie pod kierunkiem dra hab. Marcina Wiącka przygotował rozprawę doktorską.

Od wielu lat współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi. Ponadto jest wiceprezesem zarządu fundacji „Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego” oraz członkiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na WPiA UW.