Wykłady

Wykłady z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” prowadzą: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Adam Ploszka, dr Michał Szwast, dr Maciej Pisz i dr Janusz Roszkiewicz.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Podczas wykładów jest sprawdzana lista obecności. W przypadku studentów, którzy byli obecni na wszystkich wykładach lub byli nieobecni na jednym wykładzie, ocena z egzaminu ulega podwyższeniu o 0,5. Ponadto studenci, którzy uzyskali 11 punktów, otrzymują wówczas ocenę dostateczną.

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do nauki o prawach człowieka
2. Prawa człowieka – podstawowe pojęcia
3. Krajowy system ochrony praw człowieka
4. Europejski i międzynarodowy system ochrony praw człowieka – cz. 1
5. Europejski i międzynarodowy system ochrony praw człowieka – cz. 2
6. Godność człowieka. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Prawo do ochrony życia
7. Wolność osobista. Prawo do sądu i rzetelnego procesu. Zakaz karania bez podstawy prawnej. Zasada ne bis in idem
8. Prawo do prywatności i ochrony życia rodzinnego
9. Wolność myśli, sumienia i wyznania
10. Wolność wypowiedzi
11. Wolność zgromadzeń. Wolność zrzeszania się
12. Zasada równości i zakaz dyskryminacji
13. Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne – cz. I
14. Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne – cz. II
15. Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka (prawo do dobrej administracji, prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa człowieka w biznesie, bioetyka)