Dr Michał Szwast


Dr Michał Szwast – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.

W latach 2014-2017 doktorant stacjonarny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, w której w październiku 2017 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów wymiaru sprawiedliwości”. Uczeń prof. Janusza Trzcińskiego. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na WPiA UW. W czasie studiów doktoranckich prowadził na WPiA UW ćwiczenia z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” oraz wykłady z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela”.

W latach 2011-2015 prawnik w programie „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie m.in. przygotowywał opinie do projektów aktów normatywnych oraz reprezentował stanowisko Fundacji na forum Sejmu i Senatu. Od 2015 r. zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego specjalisty. W marcu 2018 r. został wybrany na funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Edukacji Parlamentarnej.

Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2012/2013 i kilkakrotnie stypendiów Rektora UW dla najlepszych studentów i doktorantów. Dwukrotnie wybrany polskim narodowym sprawozdawcą (National Rapporteur) na Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego (International Congress of Comparative Law) – podczas XIX Kongresu (Wiedeń, 2014 r.) opracowywał wraz z prof. drem hab. Januszem Trzcińskim sprawozdanie z zakresu “Social and economic rights as fundamental rights”, podczas XX Kongresu  (Fukuoka, 2018 r.) przygotował wspólnie z prof. drem hab. Januszem Trzcińskim sprawozdanie z zakresu “Formal and informal constitutional amendment”.

Opracowywał raporty i ekspertyzy prawne na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Skarbu Państwa, Biblioteki Sejmowej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Fundacji Uniwersytet Dzieci, Fundacji “po DRUGIE”, Fundacji Batorego.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego, prawa nieletnich, postępowania sądowoadministracyjnego. W obszarze jego zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmują ustrojowe uwarunkowania prawa do sądu.