mgr Bartłomiej Ślemp

Bartłomiej Ślemp – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne.

Ukończył z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego (Center for American Law Studies) prowadzonego przez Emory University – School of Law, Georgia State University – College of Law oraz Uniwersytet Warszawski.

Laureat prestiżowego grantu badawczego dla wybitnie uzdolnionych studentów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” i kierownik projektu badawczego „Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich”. Wielokrotny stypendysta rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Laureat ogólnopolskich konkursów z zakresu prawa konstytucyjnego. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor punktowanych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz artykułów prasowych z zakresu samorządu terytorialnego, finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych.

Jego praca magisterska „Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, którą napisał pod opieką prof. Marcina Wiącka, została wybrana najlepszą pracą magisterską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji w XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i redakcję „Samorządu Terytorialnego” oraz nagrodzona 2. miejscem w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądownictwa administracyjnego, organizowanym w 2020 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny. Monografia naukowa o takim samym tytule, której jest autorem została wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2020 r.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą polskiego prawa konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego, w tym ujęcia finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego pod kątem konstytucyjnych zagadnień ustrojowych, a także związane są z tematyką publicznych praw podmiotowych oraz wpływu ukształtowania i realizacji kompetencji organów publicznych na prawa człowieka.

Rozprawa doktorska, którą przygotowuje pod opieką prof. Marcina Wiącka, dotyczy zagadnień finansowania jednostek samorządu lokalnego wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych.

Na co dzień, współpracując z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, zajmuje się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa energetycznego oraz budowlanego, gospodarki komunalnej i samorządowych ustaw ustrojowych. Wcześniej pracował m.in. Sejmie i Senacie RP oraz odbywał staż w Parlamencie Europejskim i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Kontakt: bartekslemp@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bslemp/