Prof. UW dr hab. Wojciech Brzozowski

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji UW, kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (2005) oraz Instytutu Nauk Politycznych UW (2005). W 2009 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Konstytucyjna zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych” (promotor: prof. dr hab. Michał Pietrzak). W 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona” oraz pozostałego dorobku.

Pełnił funkcję sekretarza redakcji miesięcznika „Państwo i Prawo” (2007–2013), a następnie sekretarza komitetu redakcyjnego tego czasopisma (od 2017). Pracował na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2013–2017). Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (kadencja 2016–2020), członkiem International Consortium for Law and Religious Studies (ICLARS) oraz członkiem International Society of Public Law (ICON Society). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka, w tym współautorem podręcznika do tego ostatniego przedmiotu.

Kontakt: w.brzozowski@wpia.uw.edu.pl