w sprawie Karty Praw Podstawowych UE

Wystąpienie dra A. Bodnara do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi na temat Karty Praw Podstawowych UE w artykule opublikowanym w dniu 19 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej pt.: “Plan Premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności.
Dnia 19 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z Prezesem Rady Ministrów  pt.: “Plan Premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności”. W artykule tym w wątku zatytułowanym „Nowoczesne Państwo” Premier stwierdził, iż: Nowoczesne europejskie państwo musi być nie tylko sprawne. Jest ono również przestrzenią wolności. Dlatego szybkiej ratyfikacji wymaga Karta Praw Podstawowych, której Polska jako jedyna obok Wielkiej Brytanii i Czech jeszcze nie przyjęła.
Wypowiedź ta spotkała się z reakcją Pana dra Adama Bodnara, który w liście do Prezesa Rady Ministrów z 23 marca 2011 r. (ZPC_Wystapiene-do-Premiera_23.03.20101)wskazał, iż Polska w rzeczywistości jest na mocy tzw. Traktatu Lizbońskiego związana Kartą Praw Podstawowych, a jedynie jej stosowanie przez sady krajowe i wspólnotowe jest w stosunku do polski ograniczone na mocy tzw. protokołu polsko-brytyjskiego.
Odpowiedź na list Pana dra Bodnara została udzielona dnia 26 kwietnia 2011 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Panią Grażynę Bernatowicz(MSZ Bernatowicz). W liście tym zostało podkreślone, iż Rząd kierowany przez Pana Premiera Donalda Tuska konsekwentnie wyraża pełne poparcie dla zapisów Karty Praw Podstawowych. Następnie wyrażono stwierdzenie, iż odstąpienie od protokołu jest znacznie utrudnione ze względu na skomplikowaną procedurę rewizji Traktatu, a nadto z uwagi na negatywne stanowisko Państw w związku z  debatą o możliwości zmiany Traktatu z Lizbony w kontekście ustanowienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności.
Dnia 18 maja 2011 r. Pan Dr Bodnar przesłał odpowiedź na powyższy list (A. Bodnar 18 V 2011 r.) wskazując, iż procedura zmiany Traktatu jest w rzeczywistości skomplikowana, jednakże rewizja Traktatu polegająca na odstąpieniu od protokołu może być przeprowadzona w drodze prowadzonych aktualnie negocjacji traktatu akcesyjnego Republiki Chorwacji.