Kierownik Zakładu

Prof. UW dr hab. Marcin Wiącek

Kontakt:


Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2009–2017 był zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. W 2017 r. został powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Jest również członkiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na WPiA UW, a także członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne i Rady Dydaktycznej WPiA UW.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił, pod kierunkiem prof. Janusza Trzcińskiego, doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i TK regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego.

W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 do 2021 r. był zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Był również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2021 r. został wybrany na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji.

Autor wielu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka.